Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Катрошенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08800 Київська обл., Миронiвка Cоборностi, буд.138 Р
4. Код за ЄДРПОУ 00385891
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 33-2-35 (04574) 33-2-43
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385891.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 05.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Гузiй Олексiй Вiкторович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Гузiй Олексiй Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Монахова Наталiя Володимирiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Монахова Наталiя Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Омельченко Iрина Петрiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0.87462
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Омельченко Iрина Петрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 56240 акцiй Товариства, що становить 0.87462% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Гузiй Олексiй Вiкторович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Голова Наглядової ради Гузiй Олексiй Вiкторович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ТД "Успiх" – директор, керуючий директор. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Монахова Наталiя Володимирiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Монахова Наталiя Володимирiвна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ТД "Успiх" - начальник фiнансово економiчного вiддiлу, ТОВ "Лендлорд" - директор. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Маховський Вiктор Анатолiйович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Маховський Вiктор Анатолiйович (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Кипячка-Агро" - менеджер, ТОВ "ТД "Успiх" - директор з виробництва. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Вуйко Василь Iванович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Вуйко Василь Iванович (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Бiлагротех" - консультант з агрономiчних питань, ТОВ "ТД "Успiх" - заступник генерального директора з агрономiчних питань. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Омельченко Iрина Петрiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0.87462
Зміст інформації:
28.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Омельченко Iрина Петрiвна (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Миронiвське" - головний економiст. Особi належать 56240 акцiй Товариства, що становить 0.87462% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.