Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Катрошенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.01.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08800 Київська обл., Миронiвка Ленiна, буд.138 Р
4. Код за ЄДРПОУ 00385891
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 33-2-35 (04574) 33-2-43
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.01.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385891.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 12.01.2015 12.01.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Успiх" 31756957 71.0747 0
Зміст інформації:
12 сiчня 2015 р. Товариством було отримано iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Згiдно отриманої iнформацiї:
- пакет акцiй який належав Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Успiх" (код ЄДРПОУ 31756957, адреса мiсцезнаходження 07300, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Довженка, б.6) у розмiрi 4570257 голосуючих акцiй (що становить 71.0747% статутного капiталу) зменшився i становить 0 голосуючих акцiй (що становить 0,00% статутного капiталу);
2 12.01.2015 12.01.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ", що дiє вiд власного iменi за рахунок активiв та в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Корпоративний" 37396364 0 71.0747
Зміст інформації:
12 сiчня 2015 р. Товариством було отримано iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Згiдно отриманої iнформацiї:
- пакет акцiй, який належав Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ", що дiє вiд власного iменi за рахунок активiв та в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Корпоративний" (код ЄДРПОУ 37396364, адреса мiсцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Iллiнська, будинок 8) у розмiрi 0 голосуючих акцiй (що становить 0,00% % статутного капiталу) збiльшився i становить 4570257 голосуючих акцiй (що становить 71.0747% статутного капiталу);
3 12.01.2015 12.01.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ", що дiє вiд власного iменi за рахунок активiв та в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Агроiнновацiя" 37396364 3.5935 11.6169
Зміст інформації:
12 сiчня 2015 р. Товариством було отримано iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Згiдно отриманої iнформацiї:
- пакет акцiй, який належав Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "СIТI-IНВЕСТ", що дiє вiд власного iменi за рахунок активiв та в iнтересах Закритого недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Агроiнновацiя" (код ЄДРПОУ 37396364, адреса мiсцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Iллiнська, будинок 8) у розмiрi 231071 голосуючих акцiй (що становить 3.5935 % статутного капiталу) збiльшився i становить 746990,00 голосуючих акцiй (що становить 11.6169% статутного капiталу);