Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Катрошенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08800 Київська обл., Миронiвка Ленiна, буд.138 Р
4. Код за ЄДРПОУ 00385891
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 33-2-35 (04574) 33-2-43
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385891.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2014 призначено Голова правлiння Катрошенко Олексiй Iванович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Голова правлiння особу Катрошенко Олексiй Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: директор, Голова правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член правлiння Катрошенко Надiя Миколаївна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член правлiння особу Катрошенко Надiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: зоотехнiк, Член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член правлiння - Головний бухгалтер Василенко Наталiя Федорiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член правлiння - Головний бухгалтер особу Василенко Наталiя Федорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, Член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член правлiння Бермас Iрина Миколаївна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член правлiння особу Бермас Iрина Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член правлiння Штангеєва Марiя Степанiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член правлiння особу Штангеєва Марiя Степанiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Голова наглядової ради Гузiй Олексiй Вiкторович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Голова наглядової ради особу Гузiй Олексiй Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: директор, Голова наглядової ради. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член наглядової ради Монахова Наталiя Володимирiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
8.023354
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член наглядової ради особу Монахова Наталiя Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства 8.023354%. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний бухгалтер, бухгалтер, Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу, Член Наглядової ради. Особi належать 515919 акцiй Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член наглядової ради Омельченко Iрина Петрiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член наглядової ради особу Омельченко Iрина Петрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: ветсанiтар, заступник директора по збуту, Член наглядової ради. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Голова ревiзiйної комiсiї Юрчук Валерiй Всеволодович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Голова ревiзiйної комiсiї особу Юрчук Валерiй Всеволодович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: водiй, Голова ревiзiйної комiсiї. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член ревiзiйної комiсiї Гавриленко Микола Миколайович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член ревiзiйної комiсiї особу Гавриленко Микола Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: зоотехнiк, Член ревiзiйної комiсiї. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.
30.04.2014 призначено Член ревiзiйної комiсiї Томенко Володимир Гнатович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2014 р. Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посадi Член ревiзiйної комiсiї особу Томенко Володимир Гнатович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Переобрання вiдбулось для оптимiзацiї управлiнням Товариством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Голова сiльської ради, Член ревiзiйної комiсiї. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено на невизначений термiн.