Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Катрошенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08800 Київська обл., Миронiвка Cоборностi, буд.138 Р
4. Код за ЄДРПОУ 00385891
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 33-2-35 (04574) 33-2-43
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385891.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Член правлiння 0Катрошенко Надiя Миколаївна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Катрошенко Надiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Голова правлiння Катрошенко Олексiй Iванович
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова правлiння Катрошенко Олексiй Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Член правлiння Василенко Наталiя Федорiвна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Василенко Наталiя Федорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Член правлiння Бермас Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Бермас Iрина Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 припинено повноваження Член правлiння Штангеєва Марiя Степанiвна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Штангеєва Марiя Степанiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2014 р.
28.04.2017 обрано Голова Правлiння Бабич Микола Васильович
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Голова Правлiння Бабич Микола Васильович. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова фермерського господарства. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано до моменту вiдкликання.
28.04.2017 обрано Член Правлiння Бермас Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Правлiння Бермас Iрина Миколаївна. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано до моменту вiдкликання.
28.04.2017 обрано Член Правлiння Натягач Свiтлана Олександрiвна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Правлiння Натягач Свiтлана Олександрiвна. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано до моменту вiдкликання.
28.04.2017 обрано Член Правлiння Василенко Наталiя Федорiвна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Правлiння Василенко Наталiя Федорiвна. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано до моменту вiдкликання.
28.04.2017 обрано Член Правлiння Штангеєва Марiя Степанiвна
0
Зміст інформації:
27.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНIВСЬКЕ" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Правлiння Штангеєва Марiя Степанiвна Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано до моменту вiдкликання.