Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 26.03.2018 11:03:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 138 Р
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 045 73 3 32 35
E-mail* 00385891@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 27 квітня 2018 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017  році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
 7. Про  припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.
 8. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
 9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
 10. Про списання непридатних до використання основних засобів.
 11. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2017 рік та вирішення поточних питань.
 12. Про передачу (зняття) з балансу ПАТ «Миронівське» нерухомого майна, інженерних мереж та споруди, які не підлягають приватизації. 

Проекти рішень по питанням порядку денного Зборів Товариства

ПИТАННЯ №1 порядку денного.

«Проект рішення з першого питання порядку денного:

Вирішили:

 Обрати лічильну комісію в складі: 

- Катрошенко Н.М.;

- Зленко Т.М.;

- Кузьмінчук А.В..

Обрати Головою зборів – Катрошенка О.І., секретарем зборів – Бермас І.М.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів

- основна доповідь – до 30 хвилин;

- співдоповідь – до 15 хвилин;

- виступи в дебатах – до 15 хвилин;

 відповіді на письмові запитання – до 30 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова».

ПИТАННЯ №2 порядку денного.

«Проект рішення з другого питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Правління товариства за 2017 рік».

ПИТАННЯ №3 порядку денного.

«Проект рішення з третього питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

ПИТАННЯ №4 порядку денного.

«Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

ПИТАННЯ №5 порядку денного.

«Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

ПИТАННЯ №6 порядку денного.

«Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Вирішили за результатами господарської діяльності Товариства в 2017 році, дивіденди за 2017 рік не виплачувати».

ПИТАННЯ №7 порядку денного.

«Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства у повному складі з 27 квітня 2018 року».

ПИТАННЯ №8 порядку денного.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання голови та членів Правління Товариства.

Перелік кандидатів для обрання голови та членів Правління Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані не пізніше ніж по 19 квітня 2018 року».

ПИТАННЯ №9 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Вирішили, затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018 рік – вирощування зернових та насіння олійних культур».

ПИТАННЯ №10 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Вирішили, затвердити списання непридатних до використання основних засобів згідно додатку №1 до протоколу».

ПИТАННЯ №11 порядку денного.

«Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:   

Вирішили, затвердити поточні договори, та договори за 2017 рік які підписувалися Головою Правління, сума яких перевищувала 500 000 грн».

ПИТАННЯ №12 порядку денного.

«Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

 1. Затвердити зняття з балансу Товариства, та безоплатну передачу, у комунальну власність, а саме на баланс Полівської сільської ради Миронівського району чи Миронівської міської ради Київської області, або на баланс відповідного комунального підприємства чи іншого товариства/підприємства - житлові будинки державного житлового фонду згідно Додатку № 1, об’єкти соціально побутового призначення, інженерні мережі та споруди, тощо, які не підлягають приватизації згідно Додатку № 2, нежитлові приміщення, які знаходять у власності Товариства згідно Додатку № 3;
 2.  Уповноважити Правління Товариства на проведення всіх без винятку дій по зняттю з балансу Товариства та передачу вищезгаданих об’єктів. Відповідальним за знаття з балансу Товариства та передачу вищезгаданих об’єктів призначити голову Правління Товариства.

           Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1)  щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http//00385891.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

70891

51693

Основні засоби 

4801

2146

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

------------

Запаси

14525

15806

Сумарна дебіторська заборгованість

51478

33689

Грошові кошти та їх еквіваленти

55

36

Нерозподілений прибуток

45161

39164

Власний капітал

-------

--------

Статутний капітал

1608

1608

 Довгострокові зобов'язання

0

1

Поточні зобов'язання

24122

10920

Чистий прибуток (збиток)

5997

3108

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6430216

6430216

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

32

35

Публікація  в видані Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 58 від 26.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)