Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016
Дата публікації 25.03.2016 13:03:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 138 Р
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 045 73 3 32 35
E-mail* 00385891@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Леніна, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 29 квітня 2016 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  
25 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 7. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
 8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 9. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2015 рік та вирішення поточних питань.
 10. Про приведення установчих документів Товариства у відповідність до норм чинного законодавства.
 11. Про списання непридатних до використання основних засобів.
 12. Про передачу на баланс Полівської сільської ради Миронівського району Київської області приміщення пекарні.

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1)  щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

 

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

------------

-------------

Основні засоби 

1537

630

Довгострокові фінансові інвестиції

------------

-------------

Запаси

3158

2525

Сумарна дебіторська заборгованість

35388

8404

Грошові кошти та їх еквіваленти

14

12

Нерозподілений прибуток

28266

304

Власний капітал

------------

------------

Статутний капітал

9398

9398

 Довгострокові зобов'язання

-------------

------------

Поточні зобов'язання

2433

1869

Чистий прибуток (збиток)

27962

863

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6430216

6430216

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--------------

---------------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

26

 

Публікація "Бюлетень. Цінні папери України", номер 54 від 25.03.2016 року.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Голова Правління

ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ»                                 О.І.Катрошенко

(04574) 33243                              (підпис) 

                                                      М. П.                                            25.03.2016

                                                                                                               (дата) 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)