Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015
Дата публікації 25.03.2015 11:19:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 138 Р
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 045 73 3 32 35
E-mail* 00385891@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миронівське» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Леніна, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 30 квітня 2015 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (в приміщенні зали засідань). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 квітня 2015 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року. 7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015рік. 8. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2014 рік та вирішення поточних питань. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період 2014 рік 2013 рік Усього активів 11571 11765 Основні засоби 630 1526 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 2525 2297 Сумарна дебіторська заборгованість 8404 7854 Грошові кошти та їх еквіваленти 12 88 Нерозподілений прибуток 304 (559) Власний капітал 1608 1608 Статутний капітал 7790 7790 Довгострокові зобов'язання 0 0 Поточні зобов'язання 1869 2926 Чистий прибуток (збиток) 863 (2943) Середньорічна кількість акцій (шт.) 6430216 6430216 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 37 Публікація "Бюлетень. Цінні папери України", номер 53 від 25.03.2015 року. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» О.І.Катрошенко (04574) 33243
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2015
(дата)