Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 25.03.2014 14:21:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 138 Р
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 045 73 3 32 35
E-mail* 00385891@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Миронівське»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Леніна, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 30 квітня 2014 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (в приміщенні зали засідань).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 11.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -
24 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 року.
7. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Про обрання Правління ПАТ «Миронівське».
10. Про передачу (зняття) з балансу ПАТ «Миронівське» нерухомого мана.
11. Про затвердження списання непридатних до використання основних засобів.
12. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014рік.
13. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2013 рік та вирішення поточних питань.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 11765 14064
Основні засоби 1526 2735
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2297 1724
Сумарна дебіторська заборгованість 7854 9496
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 109
Нерозподілений прибуток (559) 2384
Власний капітал 1608 1608
Статутний капітал 7790 7790
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2926 2282
Чистий прибуток (збиток) 2530 2943
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6430216 6430216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 74

Інформація (повідомлення) про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 55 від 25 березня 2014 року.

Голова Правління
ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» О.І.Катрошенко
тел.(04574) 33243
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)