Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 11:26:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* Київська обл., Миронівський. р-н, м. Миронівка, вул.Леніна, 138 Р, 08800
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0447433235
E-mail* 00385891@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Миронівське»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 26 квітня 2013 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (в приміщенні зали засідань).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 11.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -
22 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
7. Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «Миронівське».
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013рік.
9. Про затвердження поточних договорів та договорів на 2013 рік та вирішення поточних питань.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2012 рік 2011 рік
Усього активів 14064 9423
Основні засоби 2735 3550
Довгострокові фінансові інвестиції ------- -------
Запаси 1724 4029
Сумарна дебіторська заборгованість 9496 1838
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 6
Нерозподілений прибуток 2384 -146
Власний капітал 11782 9252
Статутний капітал 1608 1608
Довгострокові зобов'язання ------- -------
Поточні зобов'язання 2282 171
Чистий прибуток (збиток) 2530 238
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6430216 6430216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --------- ---------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---------- ----------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69 68

Публікація «Бюлетень. Цінні папери України» №54 від 22.03.2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2013
(дата)