Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2012
Дата публікації 23.03.2012 09:32:22
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Миронівське"
Юридична адреса* Київська обл., Миронівський. р-н, м. Миронівка, вул.Леніна, 138 Р, 08800
Керівник* Катрошенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0447433235
E-mail* 00385891@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 27 квітня 2012 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (в приміщенні зали засідань).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 11.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -
23 квітня 2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2011 року.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
9. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
10. Про прийняття рішення щодо нерозміщених акцій Товариства.
11. Про передачу вирішення окремих питань до компетенції Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження поточних договорів та договорів на 2012 рік.
13. Про затвердження списання непридатних для використання основних засобів.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Леніна, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 9423 9094
Основні засоби 3550 3325
Довгострокові фінансові інвестиції ------- --------
Запаси 4029 2496
Сумарна дебіторська заборгованість 1838 3270
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 3
Нерозподілений прибуток -146 -466
Власний капітал 9252 8932
Статутний капітал 1608 1608
Довгострокові зобов'язання ------- --------
Поточні зобов'язання 162 171
Чистий прибуток (збиток) 238 174
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6430216 6430216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --------- ------------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---------- ------------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 68 58

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23 березня 2012 року в № 54 «Бюлетень. Цінні папери України» та 23 березня 2012 року в № 12-2 «Фондовий ринок. Київщина».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління Катрошенко О.І.
ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ»
(04574) 3-32-43
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Катрошенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2012
(дата)