Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2019 09:58:01
Дата здійснення дії: 30.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Код за ЄДРПОУ:  00385891
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 30 квітня 2019 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  23 квітня 2019 року.

 

Станом на 11 березня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій – 6 430 216 шт.; голосуючих акцій 5 470 634 шт.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018  році.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства  за підсумками 2018 року.
 8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 9. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства.
 10. Про  припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
 13. Про списання непридатних до використання основних засобів.
 14. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2018 рік та вирішення поточних питань.
 15. Про передачу (зняття) з балансу ПАТ «Миронівське на баланс Комунального Підприємства Полівської сільської ради «Польове» (ідентифікаційний код 42588097) рухомого та нерухомого майна. 

 

Проекти рішень по питанням порядку денного Зборів Товариства

 

ПИТАННЯ №1 порядку денного.

«Проект рішення з першого питання порядку денного:

            Вирішили:

 Обрати лічильну комісію в складі: 

- Омельченко І.П.;

- Зленко Т.М.;

- Кузьмінчук А.В..

Обрати Головою зборів – Бабича М.В,, секретарем зборів – Бермас І.М.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів

- основна доповідь – до 30 хвилин;

- співдоповідь – до 15 хвилин;

- виступи в дебатах – до 15 хвилин;

 відповіді на письмові запитання – до 30 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова».

 

ПИТАННЯ №2 порядку денного.

«Проект рішення з другого питання порядку денного:

            Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

            За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві».

 

ПИТАННЯ №3 порядку денного.

«Проект рішення з третього питання порядку денного:

            Взяти до відома звіт Правління Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

            За наслідками розгляду звіту Правління Товариства затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства».

 

ПИТАННЯ №4 порядку денного.

«Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

            Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором».

 

ПИТАННЯ №5 порядку денного.

«Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

            Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

 

ПИТАННЯ №6 порядку денного.

«Проект рішення з шостого питання порядку денного:

            Вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

 

ПИТАННЯ №7 порядку денного.

«Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

            Вирішили, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутку, та за результатами господарської діяльності Товариства в 2018 році, дивіденди за 2018 рік не виплачувати».

 

ПИТАННЯ №8 порядку денного.

«Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

            Вирішили затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

ПИТАННЯ №9 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

            Вирішили, не вносити зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства».

 

 

ПИТАННЯ №10 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

            Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 30 квітня 2019 року».

 

ПИТАННЯ №11 порядку денного.

«Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:   

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання голови та членів Правління Товариства.

Перелік кандидатів для обрання голови та членів Правління Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані не пізніше ніж по 22 квітня 2019 року».

 

ПИТАННЯ №12 порядку денного.

«Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

            Вирішили, затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2019 рік – вирощування зернових та насіння олійних культур».

 

ПИТАННЯ №13 порядку денного.

«Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Вирішили, затвердити списання непридатних до використання основних засобів згідно додатку №1 до протоколу».

 

ПИТАННЯ №14 порядку денного.

«Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:           

Вирішили, затвердити поточні договори, та договори за 2018 рік які підписувалися Головою Правління, сума яких перевищувала 500 000 грн».

 

ПИТАННЯ №15 порядку денного.

«Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:

            Вирішили передати (знятти) з балансу ПАТ «Миронівське на баланс Комунального Підприємства Полівської сільської ради «Польове» (ідентифікаційний код 42588097) рухоме та нерухоме майно згідно додатку №2 до протоколу».

 

Для  участі/реєстрації у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1)  щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Бабич М.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http//00385891.smida.gov.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

87784

70891

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

4419

4801

Запаси

24471

14525

Сумарна дебіторська заборгованість

58660

51478

Гроші та їх еквіваленти

229

55

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

45797

45161

Власний капітал

-------

--------

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1608

1608

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

40379

24122

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

636

5997

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6430216

6430216

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,09891

0,93263

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління

ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ»     ______________                            М.В. Бабич

(04574) 33243                              (підпис) 

                                                    М П.                 _______________________________

                                                                                                               (дата)