Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.10.2019 12:38:01
Дата здійснення дії: 29.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Код за ЄДРПОУ:  00385891
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 29 листопада 2019 року об 12.00 годині за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.20, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах -  25 листопада 2019 року.

 

Станом на 17 жовтня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій – 6 430 216 шт.; голосуючих акцій 5 470 634 шт.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Миронівське»;
  3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
  4. Про прийняття та затвердження рішення щодо визначення типу ПАТ «Миронівське» як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства;
  5. Про приведення Статуту ПАТ «Миронівське» у відповідність із нормами чинного законодавства України, шляхом затвердження його у новій редакції, та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій;
  6. Про приведення внутрішніх положень ПАТ «Миронівське» у відповідність із нормами чинного законодавства України, шляхом затвердження їх у новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.
  7. Про зміну місцезнаходження  Товариства.

 

 

Проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПИТАННЯ №1 порядку денного.

«Проект рішення з першого питання порядку денного:

Вирішили:

 Обрати лічильну комісію в складі: 

- Василенко Н.Ф.;

- Зленко Т.М.;

- Кузьмінчук А.В.

 

ПИТАННЯ №2 порядку денного.

«Проект рішення з другого питання порядку денного:

Вирішили: обрати Головою зборів – Бабича М.В,, секретарем зборів – Бермас І.М.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;

- співдоповідь – до 15 хвилин;

- виступи в дебатах – до 15 хвилин;

 відповіді на письмові запитання – до 30 хвилин.

Жоден з учасників позачергових загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова позачергових загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова».

 

ПИТАННЯ №3 порядку денного.

«Проект рішення з третього питання порядку денного:

Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства: При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних (позачергових) зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

 

ПИТАННЯ №4 порядку денного.

«Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

       Вирішили:

 2.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

 2.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ», скорочена – АТ «МИРОНІВСЬКЕ».

 2.3. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства».

 

ПИТАННЯ №5 порядку денного.

«Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

       Вирішили: привести Статут Публічного акціонерного товариства «Миронівське» у відповідність із нормами чинного законодавства України, шляхом затвердження його у новій редакції.

                Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам».

 

ПИТАННЯ №6 порядку денного.

«Проект рішення з шостого питання порядку денного:

      Вирішили: привести внутрішні положення ПАТ «Миронівське», а саме:

  • «Про Наглядову раду»;
  • «Про Правління»;
  • «Про загальні збори»;

«Про Ревізійну комісію», у відповідність із нормами чинного законодавства України, шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію».

ПИТАННЯ №7 порядку денного.

«Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Вирішили: змінити місцезнаходження Товариства та затвердити нове місцезнаходження, а саме: 08833, Київська обл., Миронівський р-н, с. Польове, вул. Миру, 14.

 

Для  участі/реєстрації у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Бабич М.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http//00385891.smida.gov.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ»  М.В. Бабич

(04574) 33243